Privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe Sirius Loopbaan- & Life Coaching met uw informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe Sirius Loopbaan- & Life Coaching met uw informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring Sirius Coaching

Sirius Loopbaan- & Life Coaching, gevestigd op Dalemstraat 58, 4201 BR Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71449396 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Sirius Loopbaan- & Life Coaching persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) opdrachtgevers en klanten;
 • bezoekers aan de praktijk van Sirius Loopbaan- & Life Coaching;
 • bezoekers van www.siriuscoaching.nl;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Sirius Loopbaan- & Life Coaching;
 • alle overige personen die met Sirius Loopbaan- & Life Coaching contact opnemen of van wie Sirius Loopbaan- & Life Coaching persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Sirius Loopbaan- & Life Coaching verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Sirius Loopbaan- & Life Coaching zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website.

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om mijn diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, CV (nodig voor Loopbaancoaching), gespreksverslagen en inhoud van communicatie. Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals ten behoeve van belastingaangifte.

3. Doeleinden verwerking

Sirius Loopbaan- & Life Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het beiden van begeleiding op maat;
 • het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en de facturering voor verrichte werkzaamheden;
 • het verbeteren van de dienstverlening en van de website www.siriuscoaching.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

Grondslagen

Sirius Loopbaan- & Life Coaching verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten een opdrachtovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de werkgever;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

4. Verwerkers

Sirius Loopbaan- & Life Coaching kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Sirius Loopbaan- & Life Coaching persoonsgegevens verwerken. Sirius Loopbaan- & Life Coaching sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

5. Persoonsgegevens delen met derden

Sirius Loopbaan- & Life Coaching deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een wettelijke verplichting nodig is. Sirius Loopbaan- & Life Coaching deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

6. Bewaren van gegevens

Sirius Loopbaan- & Life Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Sirius Loopbaan- & Life Coaching hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • persoonsgegevens: maximaal 5 jaar na het einde van de opdrachtovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Sirius Loopbaan- & Life Coaching vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen diefstal of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Sirius Loopbaan- & Life Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

7. Wijzigen privacyverklaring

Sirius Loopbaan- & Life Coaching kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website www.siriuscoaching.nl gepubliceerd.

8. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Sirius Loopbaan- & Life Coaching te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sirius Loopbaan- & Life Coaching door een e-mailbericht te sturen naar coach@siriuscoaching.nl.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Sirius Loopbaan- & Life Coaching persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen.

Sirius Loopbaan- & Life Coaching onderschrijft tevens de gedragscode voor coaching professionals, zoals gepubliceerd door NOBCO. Aldus opgemaakt te Gorinchem, 10 september 2020